Privatumo politikoje

Spausdinti Spausdinti | Produktai

„Teva“ farmakologinio budrumo (ang. PhV) privatumo politika

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos

Nepageidaujamas reiškinys/reakcija – tai nepageidaujamas, nelauktas arba kenksmingas reiškinys, susijęs su „Teva“ vaistinių preparatų naudojimu.

Asmens duomenys – tai informacija, susijusi su bet kokiu asmeniu, kurio tapatybę galima nustatyti (pvz., Jumis, Jūsų medicinos specialistu arba Jūsų šeimos nariu).

„Teva“ – tai „Teva Pharmaceutical Industries Ltd.“ arba su ja susijusios įmonės (arba abu variantai), šioje privatumo politikoje taip pat įvardijamos žodžiu „mes“.

„Teva“ ir Jūsų privatumas

„Teva“ ypač svarbu užtikrinti pacientų saugumą. Mes rimtai žvelgiame į saugų visų mūsų produktų naudojimą. „Teva“ turi turėti galimybę bendrauti su žmonėmis, kurie susisiekia su mumis dėl „Teva“ produktų, nes reikia surinkti tolesnę informaciją, pateikti atsakymus į klausimus arba išsiųsti pageidaujamą medžiagą. Privatumo politika apibrėžia, kaip mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis, padedančius mums vykdyti stebėsenos ir saugumo įsipareigojimus, susijusius su visais mūsų parduodamais vaistiniais preparatais arba vaistiniais preparatais, kurie yra klinikinių tyrimų stadijoje (dar vadinamus farmakologinio budrumo įsipareigojimais).

Šios privatumo politikos aprėptis

Privatumo politika taikoma informacijai, kurią iš Jūsų surenkame internetu, telefonu, faksu, el. paštu arba paštu, taip pat pagal „Teva“ taikomas pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius taisykles. Tokią informaciją apie Jus taip pat galime rinkti per specialias formas, kurias Jūs užpildote „Teva“ valdomoje arba kontroliuojamoje svetainėje.

Jeigu esate pacientas, informaciją apie Jus mums gali suteikti ir trečioji šalis, pranešanti apie Jums pasireiškusį nepageidaujamą reiškinį. Tokia trečioji šalis gali būti medicinos specialistai, teisininkai, artimieji arba kiti visuomenės nariai.

Kokią informaciją mes renkame ir kodėl

Farmakologinio budrumo tikslais „Teva“ yra teisiškai įsipareigojusi rinkti tam tikrus duomenis. Toliau pateikiame išsamesnį paaiškinimą.

Pacientai (nepageidaujamą reiškinį patyrę asmenys)

Asmens duomenis apie Jus renkame tuomet, kai Jūs arba trečioji šalis mums pateikia informaciją apie Jums pasireiškusius nepageidaujamus reiškinius, kurie paveikė Jus arba kitus asmenis. Jei pranešimą apie nepageidaujamą reiškinį pateikiate patys, taip pat žr. skyrių „Pranešėjas“.

Farmakologinį budrumą reglamentuojantys įstatymai reikalauja išsamių įrašų apie kiekvieną mums praneštą nepageidaujamą reiškinį. Tai leidžia įvertinti atvejį ir jį palyginti su kitais nepageidaujamais reiškiniais, susijusiais su konkrečiu produktu. Jeigu nepageidaujamą reiškinį patyrėte patys, mes galime surinkti šią informaciją apie Jus:

 • vardas, pavardė arba inicialai;
 • amžius ir gimimo data;
 • lytis;
 • svoris ir ūgis;
 • išsami informacija apie reakciją sukėlusį produktą (įskaitant suvartotas arba paskirtas vartoti dozes; produkto vartojimo ar paskyrimo vartoti priežastį ir bet kokius vėlesnius Jūsų įprasto režimo pokyčius);
 • išsami informacija apie kitus vartojamus arba reakcijos metu vartotus vaistus ar priemones (įskaitant suvartotas arba paskirtas vartoti dozes; vaistų vartojimo trukmę; vaistų vartojimo priežastį ir bet kokius vėlesnius Jūsų įprasto režimo pokyčius);
 • išsami informacija apie Jūsų patirtą nepageidaujamą reiškinį; reakcijai taikytą gydymą; bet kokį ilgalaikį poveikį, kurį reakcija sukėlė Jūsų sveikatos būklei; ir
 • kita medicininė istorija, kurią pranešėjas laiko tinkama (įskaitant tokius dokumentus kaip laboratorijos ataskaitos, medicininės ir paciento istorijos).
  Įstatymuose kai kuri minėta informacija laikoma ypatingais asmens duomenimis. Tokie duomenys atskleidžia informaciją apie Jūsų:
 • sveikatos būklę;
 • tautybę;
 • religiją;
 • lytinį gyvenimą.

Ši informacija apdorojama tik tada, kai tai yra susiję ir reikalinga siekiant užregistruoti Jums pasireiškusią reakciją ir laikantis mums taikomų farmakologinio budrumo reikalavimų. Šie reikalavimai taikomi, kad mes ir kompetentingos farmakologinio budrumo institucijos galėtų nustatyti ir valdyti tokius nepageidaujamus reiškinius bei užkirsti jiems kelią ateityje.

Pranešėjas

Mes renkame informaciją apie Jus tada, kai Jūs mums pateikiate informaciją apie nepageidaujamą reiškinį.
Farmakologinio budrumo teisės aktai reikalauja užtikrinti nepageidaujamų reiškinių atsekamumą ir galimybę stebėti tolesnę eigą. Mes privalome saugoti pakankamai informacijos apie pranešėjus, kad gavę pranešimą galėtume su jais susisiekti. Jeigu pranešėte apie nepageidaujamą reiškinį, mes galime surinkti šią informaciją apie Jus:

 • vardas, pavardė;
 • kontaktiniai duomenys (gali būti Jūsų adresas, el. paštas, tel. arba fakso numeris);
 • profesija (ši informacija gali būti reikalinga parenkant klausimus apie nepageidaujamą reiškinį, priklausomai nuo numanomų Jūsų medicininių žinių); ir
 • santykis su asmeniu, apie kurio patirtą nepageidaujamą reiškinį pranešama.

Jeigu nepageidaujamą reiškinį, apie kurį pranešama, patyrėte patys, papildomai gali būti renkama informacija, susijusi su Jūsų patirta reakcija. Vis dėlto informacija apie pacientus, gimines ir kitus pranešėjus, kurie nėra medicinos specialistai, nėra įtraukiama į pasaulinę „Teva“ farmakologinio budrumo duomenų bazę (žr. toliau).

Kaip mes naudojame ir dalinamės Jūsų informacija

Vykdydami farmakologinio budrumo įsipareigojimus, Jūsų informaciją galime naudoti ir ja dalintis šiais tikslais:

 • ištirti nepageidaujamą reiškinį;
 • susisiekti su Jumis dėl tolesnės informacijos apie nepageidaujamą reiškinį, apie kurį pranešėte;
 • palyginti informaciją apie nepageidaujamą reiškinį su „Teva“ gauta informacija apie kitus nepageidaujamus reiškinius, siekiant ištirti serijos, „Teva“ produkto arba veikliosios medžiagos saugumą; ir
 • pateikti privalomus pranešimus nacionalinėms institucijoms arba ES „Eudravigilance“ duomenų bazei, kad jie galėtų ištirti serijos, „Teva“ produkto, generinio produkto arba veikliosios medžiagos saugumą, lygindama su kitų šaltinių pranešimais.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitoms farmacinėms kompanijoms, kurios yra partneriai vykdant bendra rinkodarą, platinimą bei licencijos partneriai, kai farmakologinio budrumo įsipareigojimai reikalauja tokios saugumo informacijos keitimosi.

Laikydamiesi farmakologinio budrumo teisės aktų, informacija dalinamės su nacionalinėmis ir Europos institucijomis. Mes neturi galių kontroliuoti jų atliekamo Jūsų duomenų naudojimo.

Pasaulinė farmakologinio budrumo duomenų bazė

Laikydamiesi farmakologinio budrumo įsipareigojimų, turime peržiūrėti bendras pranešimų, gautų kiekvienoje šalyje, kur parduodame savo produktus, tendencijas. Analizę atlieka tarptautinė aukštos kvalifikacijos medikų grupė. Kad atitiktume šiuos reikalavimus, informacija, pateikta pranešimuose apie nepageidaujamą reiškinį, „Teva“ dalinasi pasauliniu mastu naudodama pasaulinę „Teva“ farmakologinio budrumo duomenų bazę. Ši duomenų bazė taip pat yra platforma, per kurią „Teva“ pranešimus apie nepageidaujamus reiškinius siunčia „Eudravigilance“ duomenų bazei. Visa informacija apie pacientus, pateikiama skyriuje „Pacientai (nepageidaujamą reiškinį patyrę asmenys)“, gali būti persiųsta į „Eudravigilance“ duomenų bazę. Taip pat gali būti perduodami visi duomenys, pateikiami skyriuje „Pranešėjas“ (išskyrus tuos atvejus, kai pranešimo teikėjas nėra sveikatos specialistas).

Kaip mes saugome informaciją ir Jūsų teises

Paciento saugumas yra ypač svarbus, todėl visą pranešimuose apie nepageidaujamą reiškinį pateikiamą informaciją saugome, kad užtikrintume galimybę ilgainiui tinkamai įvertinti savo produktų saugumą.

Susisiekę su „Teva“ farmakologinio budrumo komanda reaction@teva.lt galite bet kuriuo metu gauti prieigą prie savo informacijos ir ją pakeisti. Dėl teisinių priežasčių mes negalime pašalinti informacijos, gautos su pranešimu apie nepageidaujamą reiškinį (išskyrus atvejus, kai ši informacija yra netiksli). Be to, prieš išpildydami prašymą gauti prieigą ar ištaisyti duomenis, mes galime pareikalauti tinkamai įrodyti savo tapatybę. Jūsų teisę į prieigą arba teisę taisyti duomenis gali riboti taikomi įstatymai.

Sauga

„Teva“ imasi priemonių, kad Jūsų asmens duomenis būtų apsaugoti nuo netyčinio praradimo, neteisėtos prieigos, naudojimo, keitimo ar atskleidimo. Duomenys perduodami naudojant SSL kodavimą ir laikomi saugiuose serveriuose. Be to, mes imamės tolesnių informacijos saugos priemonių, įskaitant prieigos kontrolę, griežčiausią fizinę apsaugą ir tvirtas informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo praktikas.

Tarptautiniai perdavimai

Visos farmakologinio budrumo duomenų bazės, įskaitant pasaulinę farmakologinio budrumo duomenų bazę, yra talpinamos „Teva“ serveriuose Izraelyje. Jas administruoja ir palaikymo paslaugas visą parą teikia specialios farmakologinio budrumo IT komandos, veikiančios Izraelyje, Vokietijoje ir JAV. Tam tikros farmakologinio budrumo duomenų bazės dalies prieiga, administravimu ir duomenų gryninimu rūpinasi su „Teva“ bendradarbiaujanti Indijos įmonė „Accenture Services Private Limited“.

Pasaulinės farmakologinio budrumo duomenų bazės dalį sudaranti pacientų informacija taip pat gali būti perduodama pasauliniu mastu (žr. pirmiau pateiktą informaciją).

Informacija gali būti perduodama už Jūsų šalies ribų šalims, kuriose taikomas saugos lygis nesiekia nacionalinių Jūsų šalies ar Europos įstatymų taikomo saugos lygio. „Teva“ imasi tinkamų veiksmų, kad į šias šalis perduodami duomenys būtų tinkamai apsaugoti. Duomenims, esantiems „Teva“ sistemose, visada taikomos šioje privatumo politikoje nustatytos saugos priemonės. Duomenis apdorojant kitų šalių sistemose, „Teva“ pasirūpina sutartimis, užtikrinančiomis, kad trečioji šalis taip pat taikytų tinkamas saugos priemones.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Jeigu nuspręsime iš esmės pakeisti šią privatumo politiką, šioje mūsų svetainėje pateiksime aiškiai matomą pranešimą apie pasikeitimus.

Kontaktinė informacija

Jūsų duomenys pateikiami įmonei „Teva“. Jie saugomi duomenų bazėse, kurių serveriai yra Izraelyje. Šie serveriai priklauso ir yra prižiūrimi Izraelio ribotos atsakomybės bendrovės „Teva Pharmaceutical Industries Ltd.“, kurios centrinė būstinė įsikūrusi:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
5 Basel Street
PO Box 3190
Petach Tikva 49131
Izraelis

Bet kurio metu kilus klausimų ar abejonių dėl šios privatumo politikos, kreipkitės el. paštu reaction@teva.lt . Mes pasistengsime greitai atsakyti į Jūsų klausimą ar išspręsti Jums kilusią problemą.